Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

REKULTYWACJE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

 • Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości
 • Ustalanie założeń inwestycyjnych dla rekultywowanej nieruchomości na szczeblu samorządu lokalnego.
 • Opracowywanie założeń inwestycyjnych zgodnych z planami przestrzennego zagospodarowania
 • Opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planach przestrzennego zagospodarowania lub studium uwarunkowań już na etapie początku eksploatacji złoża w celu dostosowania eksploatacji terenu do przyszłych potrzeb i możliwości rekultywacyjnych.
 • Ustalanie możliwości rozszerzenia inwestycji poprzez badanie stanów własności gruntów sąsiednich, pośrednictwo w zakupie i negocjacjach, szacowanie wartości nieruchomości.
 • Projektowanie i przeprowadzanie podziałów nieruchomości w celu lepszego i komercyjnego wykorzystania gruntów.
 • Uzgadnianie potrzeb lokalnego samorządu pod katem możliwości wykorzystania nieruchomości na cele rekreacyjne, przemysłowe lub rolnicze.
 • Badanie stosunków wodnych, gęstości gleby oraz możliwości przywrócenia właściwości rolniczych. Opracowywanie planów nasadzeń w celu przywrócenia właściwości rolniczych glebie oraz w celu przywrócenia odpowiedniej jej struktury.
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodno – prawnych.
 • Odtwarzanie i regulacja stosunków wodnych na zrekultywowanych gruntach rolnych.
 • Tworzenie zbiorników wodnych.
 • Wykorzystywanie wierzchniej warstwy gruntu zdjętej z wyrobisk kopalnianych do rekultywacji i odtworzenia ukształtowania terenu.
 • Pośrednictwo w negocjacjach dotyczących zakupu nieruchomości z uwzględnieniem jej przyszłego wykorzystania. Weryfikacja dokumentów własnościowych oraz zapisów umów ( dzierżawy i sprzedaży )


Nasz udział w przykładowych projektach z ekspertami Akademii Górniczo-Hutniczej:

 

Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji obszaru po eksploatacji kruszyw naturalnych wraz z otoczeniem w Bolimowie 2009

Koncepcja rewitalizacji odkrywki węgla brunatnego Władysławów 2009

PARTNERSTWO