Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

UWAGA OFERENCI!

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany postanowień projektu umowy w części dotyczącej płatności (§ 3 umowy). W związku ze zmianą postanowień umowy Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2019r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek w tym samym dniu o godz. 11.15

 

 Z a p r o s z e n i e

do składania ofert dotyczące zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania realizowanego przez COIN Krzysztof Bucholski, projektu pn. „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn.” współfinansowanego na podstawie umowy RPWM.01.05.02-28-0031/18-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu” na wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.

1.           Cel realizacji zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn”

2.           Tryb zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o konkurencyjny wybór oferty poprzez przeprowadzenie pisemnego rozeznania rynku.

3.           Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

4.           Termin i sposób składania ofert

1)           Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Krzysztof Bucholski,

ul. Niepodległości 20

11-015 Olsztynek

„Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn”

 

2)           Ofertę należy przesłać do dnia: 14.03.2019r. do godz. 11.00 (oferty złożone  po tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres:  Krzysztof Bucholski, ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek

3)           Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek

 

5.           Otwarcie ofert

1)           Termin otwarcia ofert: w dniu 14.03.2019r. o godz. 11.15 –w  siedzibie Zamawiającego.

2)           Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

3)           Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.

4)           Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę oferty. 

5)           Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.

6)           Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

5.           Miejsce lokalizacji robót:

- Browina, gm. Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie, działka nr 1/1.

6.           Zakres powierzonych czynności:

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do niej m.in.:

1)           Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24  godzin;

2)           Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy;

3)           Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

4)           Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5)           Nadzorowanie robót pod względem technicznym i jakościowym;

6)           Ocenianie postępu prac;

7)           Prowadzenie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

8)           Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac oraz sprawdzanie faktur końcowych oraz dokonanie rozliczenia inwestycji;

9)           Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz   w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

10)         Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu                                        i zawartych w nim rozwiązań;

11)         Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

12)         Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

13)         Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy, a przede wszystkim:

a)           akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

b)           podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

c)            kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości;

14)         Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

15)         Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

16)         organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jego przedstawicieli czynności odbiorów  końcowych, a w szczególności:

a)           sprawdzenie gotowości do odbioru,

b)           przeprowadzenie komisyjnego odbioru,

c)            sporządzenie protokołu z przeprowadzonego odbioru,

d)           przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

e)           do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót i dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

7.           Dokumentacja projektowa i zakres robót:

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawiającego pod adresem określonym w ust. 4 oraz  w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167738 oraz na stronie Zamawiającego pod adresem:

http://coin.com.pl/?kat=36.

 

8.           Osoba do kontaktu: Krzysztof Bucholski, k.bucholski@coin.com.pl, Tel. 603 907 085

9.           Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy.

10.         Termin wykonania zadania:

Termin rozpoczęcia umowy – od dnia przekazania placu budowy  Wykonawcy robót budowlanych.

Termin zakończenia – do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

11. Forma oferty:

1)     Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

2)     Na ofertę składają się: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.

3)     Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4)     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5)     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6)     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

12. Poleganie na innych zasobach:

1)     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia, konieczny jest udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia winno zatem obejmować także udział w realizacji zamówienia.

2)     Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują następującymi osobami:

a)      osobą wykonującą nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej; Minimalne wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b)     osobą wykonującą nadzór inwestorski w branży elektrycznej; Minimalne wymagania:  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c)      osobą wykonującą nadzór inwestorski w branży sanitarnej; Minimalne wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

 UWAGA OFERENCI!

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany postanowień projektu umowy w części dotyczącej płatności (§ 3 umowy). W związku ze zmianą postanowień umowy Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2019r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek w tym samym dniu o godz. 11.15

Zgodnie z powyższym § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3

Płatności

1.     Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 KC w wysokości: ………………………………….. zł netto plus podatek VAT (…………) w wysokości …………………. zł, co daje wartość brutto ………………. (słownie: …………………………………………………………………..………. …………………………………………………………)

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

3.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowy protokół odbioru robót budowlanych.

4.     Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresach miesięcznych lub innych okresach zgodnych z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności częściowej jest przeprowadzenie odbioru częściowego zakończonego podpisaniem przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru protokołu zaawansowania robót. Wysokość faktury częściowej będzie proporcjonalna do okresu pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o założony termin zakończenia robót budowlanych.

5.     Faktury dotyczące płatności częściowych oraz płatności końcowej będą płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia ich przez Wykonawcę Zamawiającemu.

6.     Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy.

 

 

 

 FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Krzysztof Bucholski, prowadzący działalność pod nazwą: COIN Krzysztof Bucholski, ul. Odkryta 36A/78,  03-140 Warszawa

NIP:  1130115423

REGON: 011277109

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Wykonawca:

 

Adres siedziby:

 

NIP:

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

Nr telefonu:

 

Adres e-mail:

 

 

w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert

na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn” poprzez wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1 przedstawiam(y) następującą ofertę na następujących warunkach:

Lp.

Nazwa

Oferta

1

Cena ryczałtowa [w PLN]

 

………………………………….netto

 

………………………………….VAT

 

………………………………….brutto

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1.      Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz z załącznikami, uznajemy się związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

2.      Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3.      Oświadczam(-y), że wyżej podana cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

4.      Oświadczam(-y), że postanowienia zawarte we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.      Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.      Oświadczam(-y), że posiadamy niezbędną wiedzę oraz uprawnienia wynikające z przepisów prawa, m.in. ustawy prawo budowlane do rzetelnej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz legitymujemy się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów.

 

…………………………………………..                                                                 

         Miejsce i data                                                                   

 

…….…………….………….………………………………………………..      

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

 

 

PARTNERSTWO