Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTU TUROWSKI MŁYN

 Z a p r o s z en i e 

  

do składania ofert dotyczących zamówienia na roboty budowlane  w związku z realizacją przez COIN Krzysztof Bucholski, projektu pn. „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn.” współfinansowanego na podstawie umowy RPWM.01.05.02-28-0031/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurs     na lata 2014 –2020,
 
Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu” na   wykonanie  budynku gospodarczego do prowadzenia
gospodarki rolnej i leśnej -Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.         
 
 I.
 
ZAMAWIAJĄCY
  
Krzysztof Bucholski, prowadzący działalność pod nazwą:   COIN Krzysztof Bucholski   , ul. Odkryta 36A/78, 03-140 Warszawa.       
 
II.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
`   
1.  Przedmiotem zamówienia   jest budowa   budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie
   
2.  Zakres robót:    Na działce zaprojektowano budynek o tradycyjnej formie nawiązującej do architektury regionalnej, kryty dachami dwuspadowymi 45° i 35°.
 
Zastosowano naturalne materiały takie jak: cegła licówka "ręcznie formowana", dachówka ceramiczna w kolorze ceglasto czerwonym, z szerokimi okapami 60 cm, tynk biały, kamień polny łupany oraz drewno.   Wysokość budynku nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne (parter i poddasze). Maksymalna wysokość mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy wynosi 8m. Rzędną parteru ustalono na ±0,00=184,80 m n.p.m. Jest to obiekt wolnostojący częściowo podpiwniczony, ze względu na położenie na pofałdowanym terenie, wykonany w technologii tradycyjnej. Projektuje się posadowienie budynku bezpośrednio na ławach fundamentowych . Ściany murowane trój- i dwuwarstwowe, warstwa zewnętrzna to cegła licowa, okładzina kamienna oraz tynk.   Więźba dachowa drewniana, kąt nachylenia dachu 45°    dachu głównego i 35° dachu poprzecznego. Pokrycie dachówka ceramiczna ceglasto-czerwona .    Budynek posiada 1 wejście główne od frontu oraz wyjścia na tarasy. W piwnicy, do której dostęp zaprojektowano z poziomu  parteru, znajdują się pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.     
 
Projektowane zestawienie powierzchni:   PIWNICA:   1. 001 korytarz - 18,3m2   2. 002 pomieszczenie techniczne/kotłownia – 8,9m2   3. 003 pomieszczenie techniczne/kotłownia – 8,5m2   4. 004 pomieszczenie do składowania opakowań – 29,2m2   RAZEM 64,9 m2       PARTER:   5. 01 korytarz – 28,7m2   6. 02 wc – 2,7m2   7. 03 pokój socjalny – 2,93m2   8. 04 biuro – 16,3m2   9. 05 suszarnia ziół –39,5m2   10. 06 suszarnia– 28,9m2   11. 07 komunikacja – 7,3m2   RAZEM 129,9 m2       PODDASZE:   12. 1.1 korytarz – 13,0m2   13. 1.2 przestrzeń otwarta-suszarnia – 20,5m2   14. 1.3 suszarnia 15,41m2   15. 1.4 suszarnia 13,1m2   16. 1.5 suszarnia 19,9m2       Powierzchnia dachu 314,55m2       Przedmiot robót:   Wykonanie studni, przyłącza wody, stacji uzdatniania wody.   Stan zerowy   Izolacja p.wodna, termiczna i ścianka dociskowa - ściany przyziemia   Ściany i stropy nadziemia   Dach   Stolarka okienna i drzwiowa   Elewacja   Tarasy i balkony zewnętrzne, wykonanie i montaż atrapy koła młyńskiego   
 
Prace wykończeniowe   Urządzenie terenu   Instalacje elektryczne   Instalacje sanitarne +C.O.   Bezodpływowy zbiornik ścieków z przyłączem       
 
3.Uwagi i zalecenia:   
1) Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wymiary poszczególnych elementów potwierdzić z natury w miejscu wbudowania.   
2) Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP i zasadami sztuki budowlanej.   
3) W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Najważniejszym kryterium wbudowanych materiałów jest ich jakość, potwierdzona w odpowiednich aprobatach technicznych, atestach higienicznych świadczących o spełnieniu wymagań BHP, Sanepidu i p.poż.   
4) W przypadku stwierdzenia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca powinien niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.   
5) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o Polskie Normy i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.   
6) W czasie wykonywania robót przestrzegać technologii właściwej dla danego rodzaju robót i zasad ich  bezpiecznego wykonania.   
7) Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.   
8) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, inwentaryzacja), oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót.  9) Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest posiadać osobę posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.           
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.      Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarach robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest   ceną ryczałtową , należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie dokumentacji samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację projektową i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.       
 
Zadanie zrealizować w oparciu o dokumentację projektową, tj.:   
-załącznik nr 1 Projekt budowlany,   
-załącznik nr 2 Przedmiar robót,   
-załącznik nr 3 SST i STWiOR       
 
III. 
           
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT     
 
1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: COIN Krzysztof Bucholski,  ul. Niepodległości 20,  11-015 Olsztynek   „ Oferta na    wykonanie   budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1. ” Ofertę należy przesłać do   dnia: 12.03.2019r. do godz .   11.15      (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)   - pocztą na adres:   COIN Krzysztof Bucholski   ,
ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek   
Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Niepodległości 20, 11-015 Olsztynek             
 
IV.       
 
OTWARCIE OFERT   
 
1. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.03.2019r. o godz.   11.30   – w     siedzibie Zamawiającego.   
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.   
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.   
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę i inne kryteria określone zaproszeniem do składania ofert.     
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.   
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty
 
Więcej informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert, w tym załączniki oraz formularz ofertowy zamieszczono pod adresem:   
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167738

 

PARTNERSTWO