Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ZAŁĄCZNIK NR 2 POPRAWIONY PROJEKT UMOWY NADZORU INWESTORSKIEGO

Wzór umowy (poprawiony)

 

UMOWA
zawarta w ……………………..
w ……………………………….


pomiędzy:


Krzysztofem Bucholskim, prowadzącym działalność pod nazwą: COIN Krzysztof Bucholski, ul. Odkryta 36A/78, 03-140 Warszawa.

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalszej części umowy ,,Wykonawcą"

 


§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania realizowanego przez COIN Krzysztof Bucholski, projektu pn. „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn.” współfinansowanego na podstawie umowy RPWM.01.05.02-28-0031/18-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu” na wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.
2. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do niej m.in.:
1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy;
3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót; sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5) Nadzorowanie robót pod względem technicznym i jakościowym;
6) Ocenianie postępu prac;
7) Prowadzenie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
8) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac oraz sprawdzanie faktur końcowych oraz dokonanie rozliczenia inwestycji;
9) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
10) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
11) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
12) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
13) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;
14) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
15) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
16) organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i jego przedstawicieli czynności odbiorów końcowych, a w szczególności:
a) sprawdzenie gotowości do odbioru,
b) przeprowadzenie komisyjnego odbioru,
c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego odbioru,
d) przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,
e) do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót i dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.


§ 2
Termin realizacji umowy
1. Umowa obowiązuje w okresie od przekazania placu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego robót.


§ 3
Płatności
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 KC w wysokości: ………………………………….. zł netto plus podatek VAT (…………) w wysokości …………………. zł, co daje wartość brutto ………………. zł (słownie: …………………………………………………………………..………. …………………………………………………………)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowy protokół odbioru robót budowlanych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresach miesięcznych lub innych okresach zgodnych z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności częściowej jest przeprowadzenie odbioru częściowego zakończonego podpisaniem przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru protokołu zaawansowania robót. Wysokość faktury częściowej będzie proporcjonalna do okresu pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o założony termin zakończenia robót budowlanych.
5. Faktury dotyczące płatności częściowych oraz płatności końcowej będą płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia ich przez Wykonawcę Zamawiającemu.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy.


§ 4
Warunki odstąpienia
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5
Podwykonawcy
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6
Kary umowne
1. Strony ustalają, następujące Kary umowne:
1) W wysokości 20 % łącznej wartości umowy gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada.
2) Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2. Kary liczone są od wartości faktury płatne są w terminie 14 od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
5. Integralną część umowy stanowi zaproszenie do składania ofert wraz z ofertą wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dl każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………. …………………………………
Zamawiający Wykonawca
 

PARTNERSTWO