Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

PASŁĘK TRASA S7 - SPRZEDAM TEREN POD TURYSTYKĘ I USŁUGI

 

Oferujemy do sprzedaży 16 ha

z górą, jeziorem i rzeką

 

bezpośrednio przy trasie S7, własne 3 zjazdy

 

obręb Nowa Wieś, gmina Pasłęk, powiat Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

nieruchomość pod centrum rozrywki typu wakepark, park linowy, zajazd, usługi itp

 

Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie), w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 7. Zwarty obszar bezpośrednio graniczy z nową lokalną drogą asfaltową oraz korytem małej, dynamicznej rzeki Sirwy. Łączna powierzchnia własności wynosi 14,1 ha, z czego ok. 5 ha zajmuje zbiornik wodny o głębokości 8 m, dysponujemy także prawem wieloletniej dzierżawy przyległej nieruchomości o powierzchni 2,28 ha która również stanowi przedmiot sprzedaży. Otoczenie zbiornika stanowią rolniczo wykorzystywane łąki i las w dolinie rzeki.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pasłęk nasze tereny przewidziane są jako obszar zabudowy magazynowo - składowej z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych i usługowych, w ramach obszaru Centrum Logistyczne strefy Pasłęk-Południe. Elastyczne zapisy pozwalają tu na dość dużą dowolność zagospodarowania terenu.

Malowniczy zbiornik można przeznaczyć na cele rolnicze jako staw rybny lub wraz z otoczeniem – doliną rzeki Sirwy – może stanowić teren rekreacyjny. Zarówno dla mieszkańców pobliskich miejscowości, jak i przejezdnych turystów jest potencjalnym miejscem do wypoczynku. Bliskość trasy ekspresowej S7 sprawia, że teren wokół zbiornika idealnie nadaje się na zagospodarowanie w kierunku usługowym, np. jako zajazd dla podróżujących, co doskonale wpisuje się w nurt zdefiniowanych w Planie Rozwoju Lokalnego produktów turystycznych, jakie gmina chciałaby utworzyć w perspektywie najbliższych lat.

Nieruchomość to idealne miejsce na centrum rozrywki typu wakepark, park linowy lub inne funkcje wykorzystujące walor wysokości i wody. Wyniesienie terenowe (góra) przy samej trasie S7 (różnica wysokości 30 m) to idealne miejsce na wyeksponowanie reklamy którą będzie widać w odległości nawet kilku kilometrów, miejsce do zjazdów krosowych, linowych. Jest również dosyć głęboki, czysty zbiornik z wodą i dnem żwirowym. Kiedyś odnajdywane były bursztyny na dnie i znajduje się inna atrakcja dla nurków - wielka płyta skalna pod wodą okresu Kredy sprzed 60 mln lat. Działkę ogranicza granica którą jest rzeczka Sirwa, o dynamicznym spływie przypominająca górski potok. Jest również część nieruchomości z lasem olchowym. Teren ma dostęp do drogi publicznej wręcz idealny, istnieje miejsce na stworzenie punktu gastronomicznego, parkingu itp. Obecnie przygotowujemy obiekt do końcowego porządkowania brzegów więc możemy ostateczną niwelację terenu nieruchomości wykonać w cenie sprzedaży. Są to kosztowne prace a sprzedający oferuje to w cenie. Samorząd lokalny jest zainteresowany pomocą dla przyszłego inwestora. Okolica Pasłęka nie posiada prawie w ogóle jezior a zbiornik wodny w tej okolicy może się stać miejscem różnej aktywności sportowej i rekreacyjnej. Trasą S7 poruszają się tysiące samochodów dziennie. Ukształtowanie terenu powoduje wyciszenie przestrzeni na dole obiektu.

 

Teren inwestycyjny Nowa Wieś to obszar rekultywowanej kopalni, która obejmowało złoża Nowa Wieś XXI. Firma COIN jest posiadaczem pełnej dokumentacji geologiczno-górniczej dawnego złoża, prezentującej charakterystykę terenu.

 

Zapisy Studium dotyczące Centrum Logistycznego strefy Pasłęk-Południe:

(...) Jest to obszar położony na południe od miasta Pasłęk, rozciągający się pomiędzy projektowaną drogą krajową nr S-7 a przedłużeniem ul. Polnej do Gryżyny i projektowaną południową obwodnicą miasta, łączącą ul. Kopernika – DW nr 527 z węzłem „Pasłęk Południe”. Jednostka od południa graniczy od południowego wschodu z obszarem projektowanej farmy wiatrowej „Majki”.

Stan zainwestowania:
• funkcje usługowe w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z drogą krajową nr 7, (duży obiekt handlowy),
• rozwijający się zespół zabudowy mieszkaniowej przy istniejącym gospodarstwie (w sąsiedztwie południowej granicy administracyjnej miasta),
• tereny rolnicze, z 2 grupami zabudowy zagrodowej,
• na południowo wschodnim obszarze jednostki zlokalizowane są złoża Nowa Wieś.

Obszary problemowe wymagające przekształceń i rehabilitacji
• częściowo ograniczona obsługa komunikacyjna terenu przez drogę krajową E7, klasa techniczna drogi – S, droga ekspresowa, ze względu na brak możliwości lokalizacji bezpośrednich zjazdów na przyległe tereny,
• występowanie korytarza ekologicznego doliny rzeki Sirwy oraz rzeki Brzezinki położonych w systemie osnowy ekologicznej miasta,
• obszar położony w tzw. „strefie wododziałowej”, wilgotne, izolowane zagłębienia terenu z oczkami wodnymi, gdzie ważnym zagadnieniem jest retencja wód powierzchniowych (opadowych).

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej i zagospodarowaniu terenów:
• wykorzystanie walorów lokalizacyjnych oraz dobrego dostępu komunikacyjnego dla wypromowania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przydatnych dla funkcji przemysłowo-usługowych o charakterze ponadlokalnym. Tereny te są częścią projektowanego Centrum Logistycznego Miasta Pasłęka, które ma stać się elementem ożywiającym lokalną gospodarkę i uruchamiającym nowe inwestycje, związane z napływem nowych podmiotów gospodarczych,
• funkcje usługowe oraz magazynowo składowe z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych jako główne funkcje w jednostce,
• funkcje obsługi komunikacji;

CENA sprzedaży to tylko średnia wartość gruntu rolnego - za 163.800 m2 - 840.000,00 zł

 

Teren inwestycyjny "Nowa Wieś"

PARTNERSTWO