Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ZG GRYŹLINY 1- KOPALNIA KRUSZYW POWIAT OLSZTYŃSKI

 

 

Odkrywkowy Zakład Górniczy Gryźliny 1 położony jest w woj. warmińsko-mazurskim około 1 km na  północny wschód od miejscowości Gryźliny  gm. Stawiguda, około 7 km od Olsztynka i Stawigudy.W bliskim sąsiedztwie ok. 200 m  przebiega droga krajowa E-51 relacji Olsztyn – Olsztynek. Korzystne warunki komunikacyjne oraz położenie wpływają pozytywnie na obniżenie kosztów transportu, które są  jednymi  z głównych czynników wpływających na cenę. 
Kopalnia usytuowana jest bezpośrednio przy budowie drogi S51 prowadzoną przez  Energopol Szczecin S. A.

Złoże Gryźliny 1 znajduje się w obrębie piasków i żwirów obszaru sandrowego. Dominujące piaski i piaski z domieszką żwiru zalegają pod pokrywą gliny zwałowej. Poniżej serii klastycznej o miąższości od kilki do kilkunastu m występują podścielające gliny zwałowe, piaski gliniaste i piaski pylaste. W złożu zdecydowanie dominują piaski. Złoże wykształcone jest w formie nieregularnego pokładu. Złoże posiada zróżnicowaną budowę geologiczną- w szczególności znaczna jest zmienność miąższości i niejednorodna płaszczyzna spągowa złoża- różnice pomiędzy skrajnymi rzędnymi spągu złoża dochodzą do 20 m. Seria złożowa ma tendencje do gwałtownego wyklinowywania się z całkowitym zanikiem. Strefy negatywne ograniczają złoże od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej.

 

Profil pionowy i poziomu charakteryzuje się niewielką zmiennością z dominacją cykliczną sedymentacją dominujących piasków i w mniejszych ilościach piasków z domieszką żwirów. Osady klastyczne budujące złoże są dość dobrze przesortowane- relatywnie niska zawartość pyłów mineralnych. Miąższość w obrębie złoża Gryźliny 1 wynosi średnio 12,2 m.  W obrębie serii złożowej nie stwierdzono  występowania wody gruntowej zatem w całości jest to złoże „suche”.

 

Parametry jakościowe kopaliny : piaski skaleniowo – kwarcowe.

 • Punkt piaskowy : średnio 90,6 %
 • Zawartość pyłów mineralnych ; średnio 1,9 %
 • Ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym: 1,774 tony/m3

 

Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek stabilizacyjnych cechujących się wysokimi możliwościami zagęszczającymi ze względu na  kształt cząstek piasków skaleniowo – kwarcowych oraz ich uziarnienie.

 

Piaski jako jeden z głównych materiałów budowlanych mają szerokie zastosowanie w    budownictwie, wykorzystywane są miedzy innymi do:

 •   produkcji betonu i prefabrykantów budowlanych 
 •   produkcji zapraw tynkarskich i murarskich 
 •   produkcji podsypek piaskowych i piaskowo- cementowych,
 •  wykonywania zasypów, nasypów w budownictwie drogowym i obiektach budowlanych.

 

Nasze kruszywo spełnia wymagania polskich norm dostosowanych do norm europejskich  zharmonizowanych  z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG Wyroby budowlane,   PN – EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Firma COIn poprzez swoje zaangażowanie i doświadczenie spełnia wymagania w zakresie jakości  wytwarzanych produktów oraz obsługi  klienta indywidualnego i biznesowego.

 

W chwili obecnej oferujemy :

 • Kruszywo naturalne drobne  0/4
 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym  siane 0/31,5
 • Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (pospółka)
 • Kruszywo drobne  siane 0/4
 • Kruszywa łamane w zależności od wymagań klienta

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów oraz drogą e-mail:

+48 603 321 191,  +48 603 907 085

e-mail: gryzliny@coin.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

Teren górniczy ZG Gryźliny1

PARTNERSTWO