Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTU "TUROWSKI MŁYN"

 Z a p r o s z e n i e  


do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane  w związku z realizacją przez COIN Krzysztof Bucholski, projektu pn. „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn.” współfinansowanego na podstawie umowy RPWM.01.05.02-28-0031/18-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu” na wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1 – postępowanie nr 2.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Krzysztof Bucholski, prowadzący działalność pod nazwą: COIN Krzysztof Bucholski, ul. Odkryta 36A/78, 03-140 Warszawa.  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:`  
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie  2. Zakres robót:  Na działce zaprojektowano budynek o tradycyjnej formie nawiązującej do architektury regionalnej, kryty dachami dwuspadowymi 45° i 35°. Zastosowano naturalne materiały takie jak: cegła licówka "ręcznie formowana", dachówka ceramiczna w kolorze ceglasto czerwonym, z szerokimi okapami 60 cm, tynk biały, kamień polny łupany oraz drewno.  Wysokość budynku nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne (parter i poddasze). Maksymalna wysokość mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy wynosi 8m. Rzędną parteru ustalono na ±0,00=184,80 m n.p.m. Jest to obiekt wolnostojący częściowo podpiwniczony, ze względu na położenie na pofałdowanym terenie, wykonany w technologii tradycyjnej. Projektuje się posadowienie budynku bezpośrednio na ławach fundamentowych . Ściany murowane trój- i dwuwarstwowe, warstwa zewnętrzna to cegła licowa, okładzina kamienna oraz tynk.  Więźba dachowa drewniana, kąt nachylenia dachu 45° dachu głównego i 35° dachu poprzecznego. Pokrycie dachówka ceramiczna ceglasto-czerwona. Budynek posiada 1 wejście główne od frontu oraz wyjścia na tarasy. W piwnicy, do której dostęp zaprojektowano z poziomu parteru, znajdują się pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.   Projektowane zestawienie powierzchni:  PIWNICA:  1. 001 korytarz - 18,3m2  2. 002 pomieszczenie techniczne/kotłownia – 8,9m2  3. 003 pomieszczenie techniczne/kotłownia – 8,5m2  4. 004 pomieszczenie do składowania opakowań – 29,2m2  RAZEM 64,9 m2   PARTER:  5. 01 korytarz – 28,7m2  6. 02 wc – 2,7m2  7. 03 pokój socjalny – 2,93m2  8. 04 biuro – 16,3m2  9. 05 suszarnia ziół –39,5m2  10. 06 suszarnia– 28,9m2  11. 07 komunikacja – 7,3m2  RAZEM 129,9 m2   PODDASZE:  12. 1.1 korytarz – 13,0m2  13. 1.2 przestrzeń otwarta-suszarnia – 20,5m2  14. 1.3 suszarnia 15,41m2  15. 1.4 suszarnia 13,1m2  16. 1.5 suszarnia 19,9m2   Powierzchnia dachu 314,55m2  
Przedmiot robót:  
1. Wykonanie studni, przyłącza wody, stacji uzdatniania wody.  
2. Stan zerowy  
3. Izolacja p.wodna, termiczna i ścianka dociskowa - ściany przyziemia  
4. Ściany i stropy nadziemia  
5. Dach  
6. Stolarka okienna i drzwiowa
 7. Elewacja  
8. Tarasy i balkony zewnętrzne, wykonanie i montaż atrapy koła młyńskiego  
9. Prace wykończeniowe  
10. Urządzenie terenu  
11. Instalacje elektryczne  
12. Instalacje sanitarne +C.O.  
13. Bezodpływowy zbiornik ścieków z przyłączem  
 3. Uwagi i zalecenia:  1) Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wymiary poszczególnych elementów potwierdzić z natury w miejscu wbudowania.  2) Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP i zasadami sztuki budowlanej.  3) W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Najważniejszym kryterium wbudowanych materiałów jest ich jakość, potwierdzona w odpowiednich aprobatach technicznych, atestach higienicznych świadczących o spełnieniu wymagań BHP, Sanepidu i p.poż.  4) W przypadku stwierdzenia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca powinien niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  5) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o Polskie Normy i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.  6) W czasie wykonywania robót przestrzegać technologii właściwej dla danego rodzaju robót i zasad ich bezpiecznego wykonania.  7) Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.  8) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, inwentaryzacja), oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót.  9) Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest posiadać osobę posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.     Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.   Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarach robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie dokumentacji samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację projektową i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.   Zadanie zrealizować w oparciu o dokumentację projektową, tj.:  -załącznik nr 1 Projekt budowlany,  -załącznik nr 2 Przedmiar robót,  -załącznik nr 3 SST i STWiOR  
 
III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:  Krzysztof Bucholski,  ul. Mrongowiusza 6  11-015 Olsztynek  „Oferta na wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1 – postępowanie nr 2.”  
2. Ofertę należy przesłać do dnia: 09.04.2019r. do godz. 11.15 (oferty złożone  po tym czasie nie będą rozpatrywane)  - pocztą na adres:  Krzysztof Bucholski, ul. Mrongowiusza 6, 11-015 Olsztynek   3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Mrongowiusza 6, 11-015 Olsztynek  
 
IV. OTWARCIE OFERT  
1. Termin otwarcia ofert: w dniu 09.04.2019r. o godz. 11.30 –w  siedzibie Zamawiającego.  
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.  
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.  
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę i inne kryteria określone zaproszeniem do składania ofert.   
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.  
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.  
 
Więcej informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert, w tym załączniki oraz formularz ofertowy zamieszczono pod adresem:    
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175566

 

PARTNERSTWO