Coin. Centrum obsługi inwestycji nieruchomości

PROJEKTY INWESTYCYJNE

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2020

 

Numer ogłoszenia

1250073

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: Krzysztof Bucholski, ul. Mrongowiusza 6, 11-015 Olsztynek; Oferta na część …. „Dostawa urządzeń przemysłowych dla potrzeb budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.”
Nie otwierać przed godz. 11.30 w dniu 26.06.2020r.
2. Ofertę należy przesłać do dnia: 26.06.2020r. do godz. 1115 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)
- pocztą na adres: Krzysztof Bucholski, ul. Mrongowiusza 6, 11-015 Olsztynek;
3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Mrongowiusza 6, 11-015 Olsztynek.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bucholski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 907 085, k.bucholski@coin.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń przemysłowych dla potrzeb budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.
2. Zakres robót:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia.
Ocena ofert w zakresie poszczególnych części będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednej części nie powoduje automatycznego odrzucenia jego oferty w zakresie innej części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia wg następującego porządku:

1) Część 1. Dostawa i montaż kompletnej suszarni podłogowej:

2) Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie suszarni komorowej:

3) Część 3. Dostawa i montaż windy gospodarczej:

4) Część 4. Dostawa i montaż kompletnego zestawu (destylatora) do destylacji parowej olejków eterycznych 500l z instalacjami:

5) Część 5. Dostawa i montaż liofilizatora:

6) Część 6. Dostawa i montaż zamrażarki

Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Więcej informacji zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert i projekcie budowlanym, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nidzicki Miejscowość: Browina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę urządzeń przemysłowych dla potrzeb budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń przemysłowych dla potrzeb budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia wg następującego porządku:

1) Część 1. Dostawa i montaż kompletnej suszarni podłogowej:

2) Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie suszarni komorowej:

3) Część 3. Dostawa i montaż windy gospodarczej:

4) Część 4. Dostawa i montaż kompletnego zestawu (destylatora) do destylacji parowej olejków eterycznych 500l z instalacjami:

5) Część 5. Dostawa i montaż liofilizatora:

6) Część 6. Dostawa i montaż zamrażarki

Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Więcej informacji zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert i projekcie budowlanym, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39290000-1 Wyposażenie różne
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji inwestycji: do 30 października 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. kryterium ceny brutto (waga 95%)
2. termin zapłaty za fakturę (waga 5%)
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C1 =(C min x Zp)/ C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
C1- wartość procentowa
Zp -znaczenie procentowe kryterium, tu: 95 %
C = C1 x 100 pkt. = – waga punktowa kryterium cena
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 95 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych w formularzu oferty. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP dla danej waluty z dnia upublicznienia zaproszenia do składania ofert w bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia zaproszenia, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Cena stanowi cenę ryczałtową i musi obejmować pełen zakres robót określonych w zaproszeniu do składania ofert oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wynikające z dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm i sztuki budowlanej.

3. Kryterium „termin zapłaty za fakturę” będzie rozpatrywane na podstawie określonego terminu dokonania przez Zamawiającego opłaty za prawidłowo wystawioną fakturę VAT: najdłuższy okres zapłaty 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg wzoru:
T= (R x Tr najk.) / Tr of.bad.
T – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
R – ranga w ocenie tj. 5 pkt.
Tr najk. – wartość najkorzystniejszej oferty (najdłuższy okres zapłaty)
Tr of.bad.- wartość oferty badanej
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni oferta zostanie odrzucona.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :
P = C + T
gdzie : C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)”
T- ilość punktów uzyskana w kryterium „termin zapłaty za fakturę”
4. Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.
7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COIN KRZYSZTOF BUCHOLSKI

Adres

Odkryta 36A/78

03-140 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223048725, +48 603 321 191

NIP

1130115423

Tytuł projektu

Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego "Turowski Młyn"

Numer projektu

RPWM.01.05.02-28-0031/18-00
Więcej informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert, w tym załączniki oraz formularz ofertowy zamieszczono pod adresem:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250073#info

 Z a p r o s z en i e 

do składania ofert dotyczące zamówienia na dostawy urządzeń
 w związku z realizacją przez COIN Krzysztof Bucholski, projektu pn. „Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski Młyn.” współfinansowanego na podstawie umowy RPWM.01.05.02-28-0031/18-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu” na dostawę urządzeń przemysłowych i innego wyposażenia budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Krzysztof Bucholski, prowadzący działalność pod nazwą: COIN Krzysztof Bucholski, ul. Odkryta 36A/78, 03-140 Warszawa.
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:`
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń przemysłowych i innego wyposażenia budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.
2. Zakres robót: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia. 
Ocena ofert w zakresie poszczególnych części będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednej części nie powoduje automatycznego odrzucenia jego oferty w zakresie innej części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia wg następującego porządku:
 
1) Część 1. Dostawa i montaż zgrzewarki do folii:
Specyfikacja:
stałocieplna zgrzewarka z taśmociągiem przeznaczona do zgrzewania woreczków w pozycji poziomej,
maszyna winna wykonywać zgrzew o szerokości 12 mm,
nieograniczona szerokość woreczka,
sterowanie wszystkimi funkcjami maszyny skupione na jednym, centralnym panelu sterowniczym, znajdującym się z przodu urządzenia
płynna regulacja temperatury i prędkości przesuwu taśmy
możliwość zgrzewania grubej folii metalizowanej, folii z papierem i laminaty, 
możliwość regulacji temperatury umożliwiającej pracę z folią PP, PE, czy celofanem,
możliwość obsługi torebek typu doypack,
fotokomórka i datownik umożliwiający drukowanie na zgrzewie daty przydatności do spożycia, numeru partii itp.,
zgrzewarka wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
moc: 600 W, zasilanie: 220V / 50Hz,
długość zgrzewu: nieograniczona,
temperatura zgrzewu: do 300°C,
wysokość worków: do ok. 20 cm Waga worka: do ok. 1 kg,
obciążenie taśmociągu: do ok. 3 kg,
szybkość taśmociągu: do 12 m/min.,
ilość datownika: 2 linie po 20 znaków, 
długość i szerokość taśmy: 850 x 130 mm, 
wymiary zgrzewarki 900 x 400 x 310 mm.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
2) Część 2. Dostawa, montaż wózka jezdnego do przechowywania i transportu ziół z kompletem tac suszarnianych:
Specyfikacja:
Wózek jezdny wraz z kompletem tac suszarniczych. Wózek służy do transportu i przechowywania tac.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
3) Część 3. Dostawa i montaż szatkownicy:
Specyfikacja:
regulowaną długość oraz szybkość ostrzy tnących i taśm. Cała urządzenie wykonane jest z materiału SS304. Posiada certyfikat CE,
moc: 0,75Kw 220 V 50Hz,
rozmiar cięcia: 0-60mm,
wydajność: 500-800 kg/h,
szerokość taśmy przenośnikowej: 120 mm
wymiar: 760 * 550 * 1280 mm
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
4) Część 4. Dostawa i montaż kompletnego zestawu prasy ślimakowej do tłoczenia oleju:
Specyfikacja:
długość 500 mm,
szerokość 500 mm,
wysokość 400 mm,
masa około 65 kg,
napięcie zasilania 3 x 400 V 50 Hz ( 1 x 230 V wykonanie C),
pobór mocy silnika 2,2 kW,
pobór mocy grzałki elektrycznej 0,37 kW,
przepustowość - wydajność dla rzepaku do 25 kg / godzinę,
maksymalna wilgotności ziarna 10 %,
uzysk oleju z 1000 kg ziarna rzepaku przed sedymentacją przy wilgotności ziarna 7 % i temperaturze 25 stopni C ( w zależności od zaolejenia nasion )od 100 do 350 kg,
czas sedymentacji w temperaturze 20°C około 3 - 5 dni,
Ilość uzyskanego pelletu około 650 kg,
temperatura na wyjściu prasy oleju do 42°C, pelletu 60°.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
5) Część 5. Dostawa i montaż nalewarki próżniowej- 4 dysze: 
Specyfikacja:
wydajności urządzenia to nawet 600 butelek (750 ml) na godzinę,
ustawiany poziom napełnienia butelki,
regulowana prędkość napełniania butelki,
4 dysze,
zasilanie: 220V 50/60 Hz,
wewnętrzna średnica butelki: od 16 do 28 mm,
standardowa wysokość butelki: od 250 do 330 mm,
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
 
6) Część 6. Dostawa i montaż młynu koloidalnego:
Specyfikacja:
moc: 4 KW,
zasilanie: 380 V / 50 Hz,
szybkość pracy: 4500 obrotów/min.,
stopień rozdrobnienia: 2 - 50 pm,
wydajność: 0,25 - 2,5 t/h,
wymiary: 700 x 350 x 750 mm,
 
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
7) Część 7. Dostawa i montaż młynu do granulatu:
Specyfikacja:
moc: 3 kW,
zasilanie: 220V/50Hz,
wydajność: 60 kg/h,
obroty silnika: 1500 obr./min.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
8) Część 8. Dostawa i montaż zestawu mebli laboratoryjnych:
Specyfikacja:
biurka stilo z kontenerkiem, 
szafy i regały biurowe 
szafki wykonane jako samonosne z płyty meblowej melaminowanej grubości 18mm w technologii klejenia na kołki, 
wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone na gorąco doklejką PVC 2mm, 
zawiasy puszkowe z tłumikiem, 
uchwyty metalowe 128 łuk płaski,
pojemniki szuflad typu Metabox,
konstrukcje i boki szafek popiel lub białe, czoła do wyboru z palety Standardowej
atest wydany przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę badawczą na zgodność z normą PN EN 13 150,
stoły robocze do laboratoriów, PN EN 14 727, 
meble laboratoryjne do przechowywania,
 
Przykładowy zestaw mebli w składzie (konfiguracja):
Zestaw mebli: (1100x 600x900)
blat z płyty laminowanej HPL typu postforming grubosci 38mm  zlewem pojedynczym z ociekaczem ze stali nierdzewnej i baterią c.z. woda
szafki samonośne z płyty meblowej melaminowanej na cokole płytowym o wymiarach: 600x500x850 zlewozmywakowa i 400x500x850 z drzwiczkami i 2x półką oraz szufladą
szafka wisząca z ociekaczem szt.1 
stolik pomocniczy na 4 nogach okrągłych
Szafa laboratoryjna szt. 2 (800x500x1840):
Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej 18mm (tyl HDF) z 2x drzwiami i 4x półką,
Stół wyspowy (1800x1200x900):
Stół laboratoryjny w składzie: konstrukcja nośna podstawowa rama A z profilu o wymiarach 30x30mm
blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38mm
szafki podblatowe o wymiarach 600x500x620 z drzwiczkami i szufladą szt.2,
Stół przyścienny szt. 2 (1300x600x900):
stół laboratoryjny w składzie: konstrukcja nośna podstawowa rama A z profilu o wymiarach 30x30mm
blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38mm
szafki podblatowe o wymiarach 600x600x620 z drzwiczkami i półką szt.1
 
Stół przyścienny (2900x600x900):
stół laboratoryjny w składzie: konstrukcja nośna podstawowa rama A z profilu o wymiarach 30x30mm
blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38mm
szafki podblatowe o wymiarach 600x600x620 z drzwiczkami i półką szt.1
szafki podblatowe o wymiarach 600x600x620 z drzwiczkami i półką szt.2, 600x600x620 z 4x szufladą szt.1,
Szafa laboratoryjna szt. 2 (900x500x2000):
Szafa na cokole metalowym wykonana z płyty meblowej laminowanej 18mm z 2x drzwiami i 4x półką
Stół przyścienny narożny L(3000/1500x600x900):
Stół laboratoryjny w składzie:nkonstrukcja nośna podstawowa rama A z profilu o wymiarach 30x30mm,
blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38mm
szafki podblatowe o wymiarach 600x600x620 z drzwiczkami i półką szt.2, 600x600x620 z 4x szufladą szt.1,
Szafa laboratoryjna szt. 2 (800x500x1840):
Szafa wykonana z płyty meblowej laminowanej 18mm (tyl HDF) z 2x drzwiami i 4x półką,
 
 
9) Część 9. Dostawa i montaż mebli biurowych:
Specyfikacja:
zestaw mebli laboratoryjnych w składzie: stół wyspowy, stół przyścienny, stanowisko do mycia, szafy i regały laboratoryjne. Szafki wykonane jako samonośne z płyty meblowej melaminowanej grubości 18mm w technologii klejenia na kołki, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone na gorąco doklejką PVC 2mm, zawiasy puszkowe z tłumikiem, uchwyty metalowe 128 łuk płaski, pojemniki szuflad typu Metabox. Konstrukcje i boki szafek popiel lub białe, czoła do wyboru z palety standardowej.
 
Przykładowy zestaw mebli w składzie (konfiguracja):
Biurko (2000x800x750):
konstrukcja nośna, składająca się z ramy i nóg z profilu 50x50mm malowanego proszkowo
blat wykonany z płyty melaminowanej 25mm
szafka mobilna typu kontener z 4x szufladą szt.1 
osłona z płyty 18mm me laminowanej
Szafa odzieżowa (800x600x1840):
wykonana z płyty meblowej laminowanej 18mm (Tyl HDF) z zamkiem, 2x półka i wieszakiem
Krzesło biurowe 6 szt.:
Obrotowy fotel z czarną eco-skórą i podłokietnikami. 
Fotel posiada regulację kąta odchylenia oparcia, regulację natężenia siły oporu oparcia oraz regulację wysokości siedziska. 
Fotel wyposażony jest w podstawę z pięcioma plastikowymi kółkami.
Krzesło konferencyjne 9 szt.
Stelaż metalowy z profilu płasko-owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm malowany na czarno, siedzisko i oparcie tapicerowane. Dostępne kolory tapicerki: B02 czerowny, B10 czarny, B14 brązowy kratka, B20 niebieski, B26 zielony, B15 szary kratka.
 
10) Część 10. Dostawa i montaż maszyny do cięcia ziół:
Specyfikacja:
System transportowy praca: przód - tył. 
zakres cięcia od 0.1 do 6 mm.
CERTYFIKAT CE zgodny ze standardami europejskimi.
Szerokość taśmy podającej: 20 cm
Rozmiar wejścia dla wsadu: 20 x 1,9 cm
Rozmiar wyjścia dla wsadu:20,5 x 2,5 cm
Wielkość pociętego kawałka:0.1-6 mm
Wydajność dla kawałka wielkości 0,1-0,2 mm:30 kg/h
Wydajność dla kawałka 0,5 - 1,0 mm:80 kg/h
Wydajność dla kawałka 1,1 mm - 6 mm:85-150 kg/h
Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.):120 x 44,5 x 82,5 cm
Silnik: 1,5 kw 1400 obr./min.
Silnik z motoreduktorem: 1,1 kw 1400 obr./min
Zasilanie: 230V lub 400V.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
11) Część 11. Dostawa i uruchomienie komputera stacjonarnego:
Specyfikacja (minimalne wymagania):
Monitor ekranowy
Typ matrycy IPS / PLS
Liczba rdzeni procesora 2-rdzeniowy, 4-wątkowy Pamięć karty graficznej Współdzielona Pamięć RAM 8 GB
Technologia pamięci RAM DDR4 SO-DIMM Taktowanie pamięci RAM 2133 MH
Maksymalna ilość pamięci RAM 24 GB Liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2/1
Możliwość rozbudowy RAM Tak
Technologia dysku SSD – półprzewodnikowy
Czytnik kart pamięci, Czytnik kart procesorowych
Czytnik linii papilarnych, Głośniki stereo, Kamera internetowa, Kensington Lock, Obsługa SIM, Platforma szyfrująca TPM, Trackpoint, Wbudowany mikrofon, Złącze stacji dokującej
Funkcje klawiatury
Klawiatura wyspowa, Podświetlenie
Rozdzielczość kamery internetowej 1280 x 720
Liczba głośników 2.0
Wyjścia/wejścia obrazu HDMI
Złącze karty pamięci MMC, SD, SDHC, SDXC
Komunikacja 4G/LTE, Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi
 
Przykładowy zestaw (konfiguracja):
Przekątna ekranu: 23.8''
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy: Nie
Typ matrycy: TFT IPS
Powierzchnia matrycy: Matowa
Pozostałe parametry wyświetlacza: Jaśność: 250 nitów
Rodzina procesora: Intel Core i7
Generacja procesora: Dziesiąta
Taktowanie procesora: 2.9 GHz
Taktowanie (Boost): 4.8 GHz
Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i7-10700
Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB
Maks. wielkość pamięci: 64 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
Rodzaj pamięci: DDR4
Częstotliwość szyny pamięci: 2933 MHz
Typ dysku: SSD
Pojemność SSD: 256 GB
Format szerokości SSD: M.2
Interfejs dysku SSD: PCI-Express
Model karty graficznej: Intel UHD Graphics
Porty wideo: 2 x HDMI
Porty wideo: 1 x DisplayPort
Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
Interfejs sieciowy: Bluetooth
Karta dźwiękowa:
Napęd optyczny: Brak
Czytnik kart pamięci: Tak
Porty USB: 1 x USB 3.0 Type-A
Porty USB: 4 x USB 3.1 Type-A
Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Kamera internetowa: Tak
Kolor: Czarny
Kolor: Srebrny
Kolor: Szary
Typ podstawy: Height Adjustable Stand
Obudowa: All-In-One
System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit
Wysokość: 344 mm
Szerokość: 540.2 mm
Głębokość: 52.8 mm
Waga: 6.61 kg
Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office Trial
Akcesoria w zestawie: Klawiatura bezprzewodowa
Pozostałe parametry: 1 x Audio (uniwersalne) Moc: 155W
 
12) Część 12. Dostawa laptopa: 
Specyfikacja (minimalne wymagania):
przekątna ekranu LCD 15.6 cali standard interfejsu
HDMI
USB Type C
D-Sub
USB 3.1
rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli, 1366 x 768 pikseli 
ekran dotykowy tak 
typ matrycy IPS 
model procesora I5-7200U
rodzaj karty graficznej zintegrowana (podstawowa) karta graficzna
wyjścia karty graficznej 1 x wyjście HDMI, 1 x wyjście D-Sub
ocena wydajności chipsetu karty graficznej 690 pkt rodzaj 
pojemność dysku SSD 512 GB
wielkość pamięci RAM 8 GB
typ zastosowanej pamięci RAM DDR4 (2133 MHz)
1 x USB typ C
1 x USB 3.0
1 x USB
2 x USB 3.1 komunikacja Bluetooth 
czytnik kart pamięci SD SDHC SDXC
typ akumulatora 3-komorowy litowo-jonowy 4-komorowy
dźwięk stereo 
 
Przykładowy zestaw (konfiguracja):
Rodzina procesora: Intel Core i5
Taktowanie procesora: 1.6 GHz
Taktowanie (Boost): 4.2 GHz
Generacja procesora: Dziesiąta
Obsługa ECC: Nie
Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i5-10210U
Przekątna ekranu: 17''
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy: Matowa
Technologia podświetlania: Diody LED
Ekran dotykowy: Nie
Model karty graficznej: Intel UHD Graphics
Producent chipsetu : Intel
Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB
Maks. wielkość pamięci: 32 GB
Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4
Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz
Pozostałe informacje o pamięci RAM:
Typ dysku: SSD
Pojemność SSD: 256 GB
Format szerokości SSD: M.2
Interfejs dysku SSD: PCI-Express
Napęd optyczny: Brak
Komunikacja: LAN 10/100/1000
Komunikacja: WiFi 802.11 ax
Komunikacja: WiFi 802.11 ac
Komunikacja: Bluetooth
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G: Nie
Gniazda rozszerzeń: Czytnik kart procesorowych (SmartCard)
Dokowanie: Tak
Porty USB: 3 x USB 3.1 Type-A
Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C
Porty wideo: 1 x HDMI
Czytnik kart pamięci: Tak
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Kamera internetowa: Tak
Podświetlana klawiatura: Tak
Czytnik linii papilarnych: Tak
Dźwięk: Głośniki stereo 2W
Pojemność baterii: 68 Wh
Liczba komór: 4-komorowa
System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit
Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office
Kolor: Czarny
Kolor: Srebrny
 
13) Część 13. Dostawa i uruchomienie laserowej drukarki (funkcja xero, skaner):
Specyfikacja (minimalne wymagania):
Technologia druku: laserowa (kolor)
Format papieru :A4
Złącza :RJ-45
Pojemność podajnika papieru:250
Prędkość druku w czerni (str./min):27
Prędkość druku w kolorze (str./min):27
Rozdzielczość druku w czerni (dpi):600 x 600
Rozdzielczość druku w kolorze (dpi):600 x 600
Gramatura papieru (g/m2):200
Załączone materiały eksploatacyjne: toner (startowy)
Prędkość kopiowania (str./min):27
Rozdzielczość skanowania (dpi):600 x 600
Prędkość skanowania (str./min):27
Format skanera :A4
Informacje dodatkowe: Druk dwustronny, Fax, Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi), Wyświetlacz Komunikacja: NFC, Wi-Fi Funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, druk z urządzeń mobilnych, druk z USB
 
Przykładowy zestaw (konfiguracja):
Obszar zastosowań: Grupy robocze
Funkcje urządzenia: Drukarka
Funkcje urządzenia: Kopiarka
Funkcje urządzenia: Skaner
Funkcje urządzenia: Faks
Rodzaj druku: Laserowy
Format: A6
Format: A5
Format: A4
Druk w kolorze: Tak
Parametry skanowania: Typ skanera: Flatbed scanner with ADF, DADF (single pass Duplex) Obszar skanowania: 21.5 x 35.5 cm Szybkość skanowania jednostronnego A4: mono: 45/48 str./min kolor: 20/21 str./min 
Szybkość skanowania dwustronnego A4: mono: 90/96 str./min kolor: 40/42 str./min Technologia skanowania: CIS Optyczna rozdzielczość skanowania: mono: 600 X 600 ppi kolor: do 600 X 600 ppi Pojemność wejściowa papieru ADF /
Pojemność wyjściowa papieru ADF: do 50 stron
Parametry kopiowania: Prędkość kopiowania: mono: 26 kopii na minutę kolor:26 kopii na minutę Czas kopiowania pierwszej strony: mono: 13,1 sek. kolor: 13,1 sek.
Zakres zmniejszania / powiększania: 25 - 400 %
Parametry faksowania: Szybkość modemu: Max is 33,600 bps, V.34 Half-
Duplex Kbps Szybkość transmisji faksu
Rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 26 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze: 26 str/min
Druk Photo: Nie
Druk dwustronny: Automatyczny
Obciążenie miesięczne: 75000 arkuszy/miesiąc
Język drukarki: PCLm
Język drukarki: PCL 5c
Język drukarki: PCL 6 (XL)
Język drukarki: PostScript 3
Procesor drukarki: Dual Core, 1.0 GHz
Zainstalowana pamięć: 1024 MB
Maksymalna pamięć: 1024 MB
Podajnik papieru: Maks: 250 + 1 arkuszy
Odbiornik papieru: Maks: 100 arkuszy
Rodzaj nośnika: Papier
Rodzaj nośnika: Papier błyszczący
Rodzaj nośnika: Etykiety
Rodzaj nośnika: Karton
Gramatura papieru (min.): 70 g/m²
Gramatura papieru (maks.): 213 g/m²
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Złącza: RJ-45
Złącza: 1 x USB 2.0
Złącza: 1 x USB (Type B)
 
14) Część 14. Dostawa i montaż  automatu dozującego:
Specyfikacja:
Automat dozujący przeznaczony do ważenia i nasypywania substancji sypkich typu: puder, mąka, cukier, kakao itp.
wirnik ślimakowy zapobiegający zapychaniu przepustnicy.
Moc: 700 W
Zasilanie: 220 V/50 Hz
Objętość pakowania: 50 - 500 ml
Wydajność pakowania: 40 szt./min.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zastosowania równoważnych materiałów dowolnych producentów, spełniających wymagania przedmiotowego zaproszenia.
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
 
Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania dostawy, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  czystego i nadającego się do użytkowania.
 
 
Ewentualne wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. 
 
Ewentualne zamieszczone w dokumentach projektowych nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w niniejszym zaproszeniu, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 
 
W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
 
 
4. Kody CPV:
39290000-1 Wyposażenie różne
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
 
5. Miejsce lokalizacji dostaw: 
- Browina, gm. Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie, działka nr 1/1.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia  i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
 
6. Informacja o ofertach częściowych:
Zamawiający ze względu na charakter inwestycji i zakres robót dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
7. Informacja o ofertach wariantowych:
Zamawiający ze względu na charakter inwestycji i zakres robót  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
Termin realizacji inwestycji: do 31 maja 2021r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) Nie podlegają wykluczeniu;
Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830  i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem  sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wykluczenia Wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
 
3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr  2  oraz załączniku Nr 3 do zaproszenia. Informacje zawarte  w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający żąda również dołączenia do oferty kart technicznych/technologicznych oferowanych urządzeń. Powyższe specyfikacje urządzeń należy dostarczyć w języku polskim.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
 
 
4. Przesłanki odrzucenia oferty.
Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2) została złożona przez podmiot: 
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych określonych  niniejszym zaproszeniem do składania ofert,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
c) Została złożona po terminie składania ofert. 
 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
 
Więcej informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert, w tym załączniki oraz formularz ofertowy zamieszczono pod adresem:   
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35995
 

PARTNERSTWO